Pik EPIDEMIOLOGIJA
Karo ETIOLOGIJA

Tref PROCJENA
Herc TRETMAN

Pik RIZIČNA POPULACIJA

Karo PRIKAZI SLUČAJEVA

Zbronik sažetaka Kockanje


Impressum


Pohranjeno u digitalnom arhivu NSK

Dodaj RSS FeedA SHORT TERM GROUP REHABILITATION AND PSYCHOTERAPY PROGRAM FOR PATHOLOGICAL GAMBLING


Gianluigi Conte, Francesca D’Amico, Annamaria Di Gioia, Mariapia Di Paolo, Raffaella Franza, Anna Gerecitano, Corrado Villella, Pietro Bria
e-mail: cvillella2001@yahoo.com

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma, La Promessa ONLUS, Roma


Since November 2005 our institutions have been developing a group therapy program for pathological gambling, providing two sessions weekly for ten weeks.
Up to may 2007 24 patients joined the program: 23 men and one woman; their mean age is 45,1; 12 are married, five are divorced, 2 have a stable relationship, 4 are single.
Their education is generally low: one of them completed only primary schools, 11 have a lower intermediate education, 11 have an upper intermediate education, only one has a degree.
Some patients have an associated psychopathology: 8 have a depressive disorder, 3 have a type II bipolar mood disorder, 4 have a history of cocaine abuse, 1 has a mild cognitive impairment related to a Parkinson’s disease.
After a psychiatric evaluation and an appropriate pharmacological therapy, patients attend each week a psychodynamic group therapy session and a Gamblers Anonymous-like group, lead by a counsellor , ex gambler.
This double approach provides a psychological support, useful to face their dysfunctional behaviour and helps developing a first insight on their relational difficulties. This short term intervention focuses on a clear target: a shift from acting out to a possibility of thought, in order to stop gambling and to go on with a an appropriate therapy for each patients: individual or group psychotherapy, GA groups.
Results: 18 patients completed treatment, while 6 dropped out. During treatment 11 patients were totally abstinent from gambling, while 7 were not.
At treatment completion 13 patients were in a complete remission, while 5 were still gambling.

Tijekom studenog 2005. u našoj instituciji je razvijen program psihodinamičke grupne terapije za patološko kockanje, koji se provodi kroz deset tjedana sa dvije seanse tjedno.
Do svibnja 2007. godine, 24 pacijenata su sudjelovala u programu: 23 muškarca i jedna žena. Srednja dob je bila 45,1; 12 ih je oženjeno, pet razvedeno, dvoje imaju stabilne odnose, a četiri su samci. Njihova je edukacija uglavnom niska: jedan ima završenu samo primarnu školu, 11 nisku srednju edukaciju, 11 ima višu srednju edukaciju, a samo jedan je diplomirao.
Neki pacijent imaju pridruženu psihopatologiju: osam depresivni poremećaj, tri ima tip II bipolarnog poremećaja, četiri povijest zlouporabe kokaina, jedan srednja kognitivna oštećenja koja su u odnosu sa Parkinsonovom bolesti.
Nakon psihijatrijske evaluacije i odgovarajuće farmakološke terapije, pacijenti počinju svakog tjedna sa seansama psihodinamičke grupne terapije i sudjelovanja u grupama sličnim Gamblers Anonymous, koje vodi savjetnik, bivši kockar.
Ovakav dvostruki pristup osigurava psihološku podršku, korisnu za preokret njihovog disfunkcionalnog ponašanaj i pomoć razvoju prvog uvida o teškoćama koje imaju u odnosima. Ta kratka intervencija fokusirana je na ciljanu metu: pomak od acting outa prema mogućnostima koje pruža razmišljanje, prema prestanku kockanja i prijelazu na adekvatnu terapiju za svakog pacijenta, individualnu ili grupnu psihoterapiju i GA podršku.
Rezultat: 18 pacijenata je u cijelosti završilo tretman, a šest ga je prekinulo. Tijekom tretmana 11 pacijenata je potpuno apstiniralo od kockanja, a sedam nije.
Kompletnu remisiju postiglo je 13 pacijenata, dok pet još kocka.


Tref PITAJTE NAS

Herc Kockanje i suicid

Pik Forenzičko značenje

Karo Foto galerija

Tref Arhiv Web stranice kockanje.info uređuje: mr. sc. Elvira Koić, dr. med., spec. psihijatar - webdesign: ie-centar